Pravidla

Soutěž deníku Blesk – JARMARK 2021

Soutěž probíhá v deníku Blesk a na webu jarmark.blesk.cz v období od 29.11.2021 do 10.12. 2021. Vyhrává celkem 30 soutěžících, kteří správně odpovědí na soutěžní otázku, a budou vylosováni.

Losování výherců probíhá každý hrací den po dobu trvání hry v období od 29.11.2021 do 10.12. 2021 z řádně a včas zaregistrovaných správných odpovědí.

Hra trvá 12 dní, hracích dní je 10. Nehraje se ve dnech (soboty a neděle) 4.12., 5.12. 2021.

Odpovědi na soutěžní otázky je možné zasílat od 05:00 do 17:00 hodin soutěžního dne, kdy vyšlo vydání deníku Blesk, ve kterém je uveřejněna příslušná soutěžní otázka, (dále též „čas pro příjem odpovědí na soutěžní otázky“) a to:

a) prostřednictvím SMS zprávy s doručenkou zaslané na telefonní číslo 87651 ve formátu:  JARMARKmezeraODPOVEDmezeraJMENOmezeraPRIJMENImezeraMESTOmezeraPSC

Příklad: JARMARK A PETR NOVAK KARLOVY VARY 36009

Cena SMS zprávy s doručenkou odpovídá ceníku jednotlivých poskytovatelů služeb elektronických komunikací pro SMS zprávy s doručenkou odesílané na číslo 87651.

b) prostřednictvím webového formuláře na adrese jarmark.blesk.cz a vyplněním následujících údajů: ODPOVĚĎ, JMÉNO, PŘÍJMENÍ, ULICE, ČÍSLO POPISNÉ, MĚSTO, PSČ, TELEFONNÍ ČÍSLO.

V každém hracím dnu bude v deníku Blesk a na webu jarmark.blesk.cz uveřejněno pro příslušný den přesné znění soutěžní otázky, varianty odpovědí na soutěžní otázku a ceny, o které se hraje.

Každý hrací den budou vylosováni 3 výherci ze všech došlých správných odpovědí na soutěžní otázku z příslušného dne (prostřednictvím SMS a vyplněných webových formulářů), které byly doručeny v čase pro příjem odpovědí na soutěžní otázky.

Výherci budou zveřejněni vždy nejpozději druhý den v 05:00 hodin na webu jarmark.blesk.cz, a nejpozději čtvrtý den v deníku Blesk. Výhra bude výherci zaslána nejpozději do 30 dnů od zveřejnění výherce v seznamu výherců na webu jarmark.blesk.cz, a to na adresu uvedenou výhercem ve výherní SMS zprávě nebo webovém formuláři. Pokud si výherce nevyzvedne výhru a ta tak bude zaslána zpět společnosti CZECH NEWS CENTER a.s. (tedy nebude doručena), bude si moci výherce vyzvednout výhru po předchozí domluvě s infolinkou na adrese sídla společnosti CZECH NEWS CENTER a.s., Komunardů 1584/42, 170 00 Praha 7, a to do 60 dnů od zveřejnění výherce v seznamu výherců na webu www.jarmark.blesk.cz. Pokud si výherce nevyzvedne výhru ani v tomto dodatečném termínu propadá výhra ve prospěch společnosti CZECH NEWS CENTER a.s.

Pro stanovení doby doručení SMS zprávy je rozhodující čas jejího přijetí do systému pro příjem zpráv provozovaného pro společnost CZECH NEWS CENTER a.s. Pro stanovení doby doručení webového formuláře je rozhodující čas uložení vyplněného formuláře s odpovědí v systému společnosti CZECH NEWS CENTER a.s. Do soutěže budou zařazeny všechny SMS zprávy a webové formuláře obsahující správnou odpověď, které byly doručeny v čase pro příjem odpovědí na soutěžní otázky dne, kdy byla publikována otázka, ke které se odpověď vztahuje. Z jednoho telefonního čísla lze do soutěže zaslat maximálně 3 odpovědi prostřednictvím SMS zprávy a 3 odpovědi na jedno jméno a telefonní číslo prostřednictvím webového formuláře. V případě, že by účastník soutěže soutěžil v rozporu s pravidly a překročil limity uvedené v předchozí větě, budou zohledněny první tři doručené SMS zprávy resp. webové formuláře, a na ostatní SMS zprávy a webové formuláře nebude brán zřetel. Účastník soutěže nemá nárok na vrácení nákladů na SMS zprávy doručené v rozporu s pravidly soutěže.

Soutěže se mohou zúčastnit fyzické osoby s trvalým pobytem v České republice, starší 18 let. Organizátor neodpovídá za nedoručení SMS zprávy nebo webového formuláře. Účastí v soutěži – tzn. odesláním SMS zprávy organizátorovi nebo odesláním vyplněného webového formuláře akceptuje soutěžící tato pravidla soutěže a zavazuje se je dodržovat. Účastí v soutěži dále každý účastník soutěže bere na vědomí, že jeho jméno, bydliště a fotografie mohou být publikovány v deníku Blesk, na webových stránkách blesk.cz , jarmark.blesk.cz na oficiálním Facebookovém profilu Blesku a Instagramu v případě získání výhry.

Organizátor bude zpracovávat tyto osobní údaje účastníků soutěže: jméno, příjmení, adresu, telefonní číslo, IP adresu počítače, odpověď na soutěžní otázku, čas doručení SMS zprávy nebo uložení webového formuláře, údaje o jiné komunikaci mezi účastníkem soutěže a organizátorem v rámci soutěže a údaje o výhře a době a způsobu jejího odeslání a převzetí účastníkem. Informace o zpracování osobních údajů je dostupná zde.

Soutěž je pořádána v souladu s ustanovením § 2881 občanského zákoníku. Výhry v soutěži nejsou soudně vymahatelné. Organizátor si vyhrazuje právo posoudit sporné situace vzniklé v průběhu soutěže. Organizátor si rovněž vyhrazuje právo změnit nebo doplnit pravidla soutěže či soutěž předčasně ukončit. Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci společnosti CZECH NEWS CENTER a.s. a osoby jim blízké ve smyslu ust. § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Soutěž organizuje CZECH NEWS CENTER a.s., infolinka 253 253 553 ve všední dny 8:00 – 16:00, jarmark@cncenter.cz.

V Praze dne 29. listopadu 2021